Hệ thống Đảm bảo chất lượng

 • Home
 • Hệ thống Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu

Hệ thống Đảm bảo chất lượng giúp Nhà trường quản lý các kho văn bản liên quan đến Bộ, Trường.  Xây dựng kế hoạch triển khai tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn, phân công nhiệm vụ và thời gian tự đánh giá cho các đơn vị/phòng ban giúp cho Phòng đảm bảo chất lượng tiết kiệm thời gian và quản lý công việc một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng thời hệ thống có thống kê, báo cáo số liệu từ các đơn vị và hỗ trợ tạo các đợt khảo sát tới từng nhóm đối tượng,..

Tính năng chính

Dữ liệu ĐBCL bên trong

 • Quản lý văn bản pháp quy, văn bản Trường đại học.
 • Thống kê, báo cáo số liệu các đơn vị (Ba công khai, tổng kết dữ liệu kết quả hoạt động theo năm/năm học).

Quản lý kho minh chứng

 • Dữ liệu kho minh chứng: Được thêm từ kho văn bản của Bộ, Trường hoặc thêm mới. Minh chứng được sử dụng trong quá trình kiểm định, báo cáo tự đánh giá. 

Hoạt động kiểm định chất lượng CSGD, CTĐT

 • Tạo các bộ kiểm định, tự đánh giá.
 • Thực hiện tự đánh giá theo phân quyền và thao tác trên trình soạn thảo hệ thống.
 • Quản lý kho minh chứng dùng cho từng bộ kiểm định.
 • Xuất báo cáo theo từng bộ tiêu chuẩn, xuất tổng hợp minh chứng.

Quản lý khảo sát

 • Tạo các đợt khảo sát, phiếu khảo sát phân đến từng nhóm đối tượng (sinh viên, giảng viên, nhân viên, doanh nghiệp,..)
 • Triển khai khảo sát

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm