Thẻ: Consulting

Chuyên viên Quản lý dự án CNTT

Mô tả công việc – Hỗ trợ Quản trị trưởng Dự án xây dựng các tài liệu dự án, bao gồm

Read More